Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Гомдол мэдээллийг хянах явцад эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл байхгүй, эсхүүл эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохгүй нөхцөл байдал тогтоогдсон бол мөрдөгч эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзах саналаа бичигээр гаргаж 3 хоногийн дотор хэргийн хамт прокурорт хүргүүлэнэ Дээрхи саналыг үндэслэж прокурор эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзах тогтоол гаргадаг.

Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл байхгүй гэдэг нь эрүүгийн хэрэг гарсныг хангалттай нотлох баримт буюу гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний объектив, субъектив шинжийн аль нэгийг агуулсан хангалттай мэдээ байхгүй байна гэсэн үг юм.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.5-р зүйлд заасан эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохгүй дараах нөхцөл байдал илэрвэл эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзна.Үүнд:

1. гэмт хэргийн шинжгүй;

2.гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан;

3.яллагдагч, шүүгдэгч нас барсан /нас барсан хүнийг цагаатгах, эсхүл бусад хүнд холбогдох шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас уг хэргийг сэргээж хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүнд хамаарахгүй/;

4.тухайн хэргийг урьд нь хэрэгсэхгүй болгосон тогтоол, магадлал хүчинтэй байгаа;

5.тухайн үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцохгүй болсон.

Прокурор эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг татгалзсан тухайгаа гомдол гаргачид 24 цагийн дотор мэдэгддэг. Хэрэв гомдол гаргагч энэ шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй бол дээд шатны прокурорт гомдол гаргах эрхтэй (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2017 он).

Эрүү - Эрүүгийн хууль - Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа - Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд