Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг нь тээврийн салбарт хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хамгаалахад чиглэгдсэн нийгмийн харилцааг гэм буруутайгаар зөрчсөн, нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүй юм.

  1. Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих (Эрүүгийн хуулийн 27.10) гэмт хэрэг
  2. Автотээврийн гэмт хэрэг үйлдсэн жолооч зугтаах (Эрүүгийн хуулийн 27.11) (Эрүүгийн эрх зүй, 2016 он).
Эрүү - Эрүүгийн хууль - Гэмт хэрэг - Авто тээврийн эсрэг гэмт хэрэг
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд