Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг бол хувь хүн, хуулийн этгээд, нийгэм болон төрийн мэдээллийн автоматжуулсан систем дэх эрх, ашиг сонирхлыг гэм буруутайгаар зөрчсөн, эрүүгийн хуульд заасан үйлдэл юм.

Гэмт хэрэг

  1. Цахим мэдээлэлд хууль бусаар халдах
  2. Хор хөнөөлт программ бүтээх, ашиглах, тараах (Эрүүгийн эрх зүй, 2016 он).
Эрүү - Эрүүгийн хууль - Гэмт хэрэг - Цахим мэдэээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд