Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах талаар тогтоосон эрх зүйн журам, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд халдаж, хүмүүсийн эрүүл мэндэд хохирол, хор уршиг учруулсан, нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ (Эрүүгийн эрх зүй, 2016 он).

Эрүү - Эрүүгийн хууль - Гэмт хэрэг - Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд