Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Өмчлөх эрхийг зөрчсөн буюу бусад аргаар өмчлөгчид эд хөрөнгийн хохирол учруулсан эсхүл тийм хохирол учруулахаар заналхийлсэн, Эрүүгийн хуульд заасан санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл, эс үйлдэхүй юм.

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн ихэнх нь материаллаг бүрэлдэхүүнтэй, өөрөөр хэлбэл обьектив тал нь нийгэмд аюултэй үйлдэл, эс үйлдэхүй болон эд хөрөнгийн хохирол, тэдгээрийн хоорондын шалтгаант холбоо гэсэн заавал байх гурван шинжээс бүрдэнэ (Эрүүгийн эрх зүй, 2016 он).

Эрүү - Эрүүгийн хууль - Гэмт хэрэг - Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд