Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгт:

  1. Насанд хүрээгүй хүнийг согтуурах, мансуурах, донтох байдалд татан оруулах
  2. Хүүхдийг хаях, төөрүүлэх, тэнүүчлэлд хүргэх
  3. Хүүхдээр гуйлга гуйлгах
  4. Хүүхэд солих
  5. Хүүхэд худалдах
  6. Хүүхдийг шийтгэх
  7. Хүүхдэд садар самууныг сурталчлах, уруу татах
  8. Хүүхэд оролцуулж садар самууныг сурталчлах
  9. Хүүхдээр тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлүүлэх
  10. Хүүхдийг асран хамгаалах үүргээ үл биелүүлэх зэрэг хамаарна.

Эдгээр гэмт хэргийн төрлийн обьект бол хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, ёс суртахууны хувьд зөв хүмүүжүүлэх, гэр бүл аж төрөх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн харилцаа юм (Эрүүгийн эрх зүй, 2016 он).

Эрүү - Эрүүгийн хууль - Гэмт хэрэг - Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд