Та тулгамдаж буй зүйлээ асуу. Монголын шилдэг хуульчид хариулт өгөх болно

Хэрэглэгч танд

Нэг. Хэрэглэгч

 1.  
  1. www.geree.mn (цаашид “geree.mn” гэх)-д бүртгүүлж, хэрэглэгчийн нууц үг авсан асуулт асуух этгээд (цаашид “хэрэглэгч” гэнэ) нь geree.mn-ээр онлайн зөвлөгөө авах болон төлбөрт үйлчилгээ авахтай холбогдсон харилцаанд дагаж мөрдөнө. 
  2. Хэрэглэгч үйлчилгээг ашиглахын тулд эхлээд geree.mn-д бүртгүүлэн нэвтрэх эрхийг авна.
  3. Хэрэглэгч өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгийн нууцлалыг бүрэн хариуцах ба нэвтрэх нэр, нууц үгээ бусдад шилжүүлэх, хэрэглүүлэхгүй байх үүрэгтэй. Хэрэв хэрэглэгчийн цахим хуудаст нэвтрэх эрхийг гуравдагч этгээд ашигласан байж болзошгүй гэж үзвэл geree.mn–д  нэн даруй мэдэгдэнэ
  4. Хэрэглэгч нь өөрийн нэр, утасны дугаар, цахим хаягаа үнэн зөвөөр бөглөх үүрэгтэй. Учир нь та geree.mn-д асуулт, бичиг баримт захиалснаар танаас мэргэжилтнүүд тодруулах шаардлагатай асуудал гарвал таны бүртгэлтэй холбоо барих хэрэгслүүд рүү хандах болно.
  5. Нууц үгээ мартсан тохиолдолд хэрэглэгч өөрийн и-мейл хаягаар, эсвэл гэрээн.мн-ийн админд хандаж нууц үгээ сэргээнэ
  6. Хэрэглэгч асуулт асуухдаа geree.mn цахим хуудасны нүүр хэсэгт байрлах “асуулт асуух” товч дээр дарж асуулт асуух хэсэгт тулгамдсан асуудлаа бичиж, үйлчилгээний нөхцлөө сонгож илгээнэ.
  7. (Таны илгээсэн төлбөргүй энгийн асуулт гэрээ.мн сайтад он цагийн дарааллаар эрэмблэгдэн шууд  нийтлэгдэх бөгөөд уг асуултанд хуульчид хариулт өгнө
  8. Таны илгээсэн  төлбөртэй асуулт нь мэргэжилтэнүүдийн хувийн самбарт гарч ирнэ / бусад хэрэглэгчдэд харагдахгүй/. Мэргэжилтнүүд хувийн самбарнаас таны асуулттай танилцаж зөвлөгөөг бичиж илгээснээр та хариугаа авах болно. Энэ нь таны хувийн нууцыг нийтэд харуулахгүй байхын зэрэгцээ таныг асуултандаа түргэн шуурхай хариулт авч, нарийвчилсан зөвөлгөө авах боломжоор хангах юм )

Хоёр. Үндсэн үйлчилгээ

2.1. Гэрээ захиалах үйлчилгээ. Энэ нь хэрэглэгч та өөрийн  хувийн хэрэгцээнд болон безнисийн ажилагааны хүрээнд бусадтай тохиролцоонд хүрч уг тохиролцоог албажуулан гэрээ байгуулах гэтэл ямар гэрээ байгуулах нь ойлгомжгүй байх, эсвэл ямар төрлийн гэрээ хийх нь тодорхой байсан хэдий ч нарийвчилсан заалтууд оруулж, хуульд нийцүүлэн хийх шаардлагатай байгаа тохиолдолд манай сайтанд хандаж өөрийн нөхцөлдөө тохирсон гэрээг захиалгаар боловсруулуулаан авах үйлчилгээ юм.

2.2. Бэлэн гэрээ худалдаж авах үйлчилгээ.

2.3.    Geree.mn-ийн асуулт хариултын үйлчилгээ . Энэ үйлчилгээ нь хоёр төрөлтэй байна.

2.3.1. Цахим хууль зүйн төлбөргүй асуулт, хариултын үйлчилгээ. Энэхүү үйлчилгээ нь нийтэд ил, хэрэглэгч бүрийн geree.mn-д хандаж асуусан асуултын дэс дарааллын хариултын үйлчилгээ болно. Мэргэжилтнүүд geree.mn-д хандсан асуултуудыг дэс дарааллын дагуу хариулт өгөх болно.

2.3.2. Цахим хууль зүйн төлбөрт үйлчилгээ.  Энэ нь хэрэглэгчийн хувийн нууцад хамааралтай, нарийн дэлгэрэнгүй хариулт яаралтай шаардлагатай асуултанд 3 хүртэлх тооны  мэргэжилтнүүд хариулт өгч, цаашид хамтран ажиллах боломжтой үйлчилгээ юм

2.4. Дээр (2.3.2-т) дурьдсан төлбөрт үйлчилгээг авахыг хүсвэл эхлээд асуулт бичих хэсэгт асуултаа бичээд “VIP үйлчилгээ” гэсэн хэсгийг сонгож асуултаа илгээнэ. Таны асуултанд 3 хүртэл тооны мэргэжилтэнүүд нарийвчилсан хариулт өгнө. Та өөрийн асуултандаа хангалттай хариулт авсан гэж үзвэл танд хариулт өгсөн мэргэжилтэнүүдээс хамгийн оновчтой бүрэн дүүрэн хариулт өгсөн гэж бодож байгаа нэг мэргэжилтэнг  “СОНГОХ” товчийг дарж сонгоно. Таны сонгосон уг хуульчид таны төлсөн төлбөр олгогдоно

Гурав. Бусад үйлчилгээ

3.1.     Хэрэглэгч geree.mn-ээс дараах  бусад үйлчилгээг авах боломжтой

3.1.1.  Эсээ болон дипломны ажил.

3.1.2.  Амаар болон биечлэн хуулийн зөвлөгөө авах.

3.1.3.  Өмгөөллийн үйлчилгээ /маргаанд оролцох/.

3.1.4.  Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа.

3.1.5.  Гэрээт ажил, үйлчилгээ.

3.1.7.  Орчуулгын ажил.

3.2.     Geree.mn-ий зүгээс улирлын асуултын давтамжийн үндэслэн судалгаа хийх.

3.3. Түгээмэл асуудлаар шүүгч, хуульч, өмгөөлөгч, эрх зүйч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хэлэлцүүлэг хийх.

Дөрөв. Geree.mn-ийн үйл ажиллагаа

4.1. Geree.mn-ийг байнгын буюу 24 цагийн хугацаанд хэрэглэгчид ашиглах боломжтой байна.

4.2. Geree.mn нь хэрэглэгчийн нууцад хамаарах мэдээллийг хугацаагүйгээр чандлан хадгална. Харин хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан шаардсан тохиолдолд түүнийг гарган өгч болно.

Тав. Хариуцлага

5.1. Хэрэглэгч нэвтрэх эрх авах болон хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийн нууцлал, өөрийн талаарх мэдээлэл үйлдлийн үр дагаварыг бүрэн хариуцна.
5.2. Хэрэглэгч энэхүү нөхцөлд заасан үүрэг болон хориглосон зохицуулалтыг зөрчсөн тохиолдолд geree.mn өөрийн санаачилгаар тухайн хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг хасч, хэрэглэгчийн бүртгэлийг хүчингүй болгож, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шаардах эрхтэй.

5.3. Хэрэглэгч нь гуравдагч этгээдэд болон geree.mn-ий сүлжээнд учруулсан хохирлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу барагдуулах үүрэгтэй.

5.4. Хэрэглэгч холбогдох хууль тогтоомж болон энэ нөхцөлд заасан хэм хэмжээг дагаж мөрдөөгүйгээс бусдад учруулсан хохирлыг бүрэн хариуцна. 

Зургаа. Хэрэглэгдэх хууль, маргаан шийдвэрлэх

6.1. Энэхүү нөхцөлөөр зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна. 

6.2. Маргаан гарвал талууд харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцлийн аргаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд маргааныг geree.mn-ийн байрлаж байгаа газрын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.